icon
Buriza-do Kyanon Recipe
Gold : 5750


آیتم های مورد نیاز:

Demon Edge
thumb
2400Gold


Crystalys
thumb
2150Gold


Buriza-do Kyanon
thumb
1200Gold

محل خرید:
Ancient Weaponary


Bonus:

+81 damage
Critical Strike - passive


توضیحات:


این آیتم به شما +۸۱ damage میدهد

به شما 25% شانس میدهد تا اتک شما ۲.۵ برابر damage دهد.


توضیحات و معانی اصطلاحات استفاده شده در لغتنامه دوتاباز(کلیک کنید) "