ملاقات بعدی من با این سایت 10 شب و فردا یا 6/19 ساعت 10 صبح و 10 شب. تشکر