به نظر من اینوکر شدو فایند الچیمیست تینکر سکای کلا هیروی های اینتل بیشتر مید میرن مثل لینا