من آمریکارو ترجیح میدم چون نصف خونواده مامانم اوجاست ولی کاش بشه
اگرم نشه خب هر جاکه برای ادامه تحصیل بهم ویزا بده و پذیرش دانشگاه میرم خب چون خوبه