بچه ها کسی اگه راهکار جدید داره بگه لطفا.
من هرچی ب فکرتون برسه امتحان کردم.
مرسی