وقتی تلنت کاتالیس رو بگیرید و دوبار بزنید به ازای هر هیرو دو سان استراک زده میشه به اطراف مکانی که هیرو درش حضور داره