تیم Sharif University of Technology از مسابقات حذف ، و تیم Don.Z جایگزین آن شد.