یا خدا یاهو احساس پیری بهم دست داد ولی رئیس این اکانتی که عکس بچگیم روش هست رو میخوام داشته باشم ولی اکانت یاهو رو ندارم